سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیرمجاز (سطحی و زیرزمینی) و آزادسازی تصرفات رودخانه ها در محدوده های تحت پوشش مدیریت منابع آب اسفراین مناقصه یك مرحله‌ای
2 جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیرمجاز (سطحی و زیرزمینی) و آزادسازی تصرفات رودخانه ها در محدوده های تحت پوشش مدیریت منابع آب بجنورد مناقصه یك مرحله‌ای
3 مناقصه یك مرحله‌ای
4 جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیرمجاز )سطحی و زیرزمینی( و آزادسازی تصرفات رودخانه ها در محدوده های تحت پوشش مدیریت منابع آب بجنورد مناقصه یك مرحله‌ای
5 جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیرمجاز )سطحی و زیرزمینی( و آزادسازی تصرفات رودخانه ها در محدوده های تحت پوشش مدیریت منابع آب اسفراین مناقصه یك مرحله‌ای
6 جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیرمجاز )سطحی و زیرزمینی( و آزادسازی تصرفات رودخانه ها در محدوده های تحت پوشش مدیریت منابع آب شیروان مناقصه یك مرحله‌ای
7 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایه گذاری طرح های گردشگری و تفریحی در محدوده تأسیسات آبی استان از جمله برای سدهای شیرین دره، بیدواز، گلول مناقصه یك مرحله‌ای
8 جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیرمجاز (سطحی و زیرزمینی) و آزادسازی تصرفات رودخانه ها در محدوده های تحت پوشش مدیریت منابع آب اسفراین مناقصه یك مرحله‌ای
9 جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیرمجاز (سطحی و زیرزمینی) و آزادسازی تصرفات رودخانه ها در محدوده های تحت پوشش مدیریت منابع آب بجنورد مناقصه یك مرحله‌ای
10 خرید 156 متر لوله فولادی سایز ١٢٠٠ با پوشش داخلی و خارجی مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 ... 5 9 » صفحه: