سـامانه شفافــ‌سازی

افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی

به استناد نامه شماره 79184 مورخ 1401/10/10 رئیس امور توسعه دولت هوشمند سازمان اداری و استخدامی کشور؛ از مجموع 19 زیر خدمت صنعت آب کشور 4 خدمت از نوع مجوز بوده که می بایست از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ارائه گردد و مشمول 50 درصد نمی باشد که در حال حاضر 2 مجوز " صدور و تجدید پروانه صلاحیت شرکتهای حفاری چاه " و " صدور و تجدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه " الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ارائه می گردد .

 

لازم به ذکر است در سال 1401 هیچگونه مجوزی در این خصوص از سوی این شرکت صادر نشده است.