سـامانه شفافــ‌سازی

اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها

فهرست خدمات و اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کار ها به شرح ذیل می گردد، متقاضیان محترم در صورت نیاز به استفاده از هریک از خدمات ذیل مراتب را از طریق لینک  " میز خدمت "  انتخاب و براساس دستور العمل مصوب فرآیندهای مربوطه پیگیری لازم را به عمل آورند.

ردیف عنوان خدمت عنوان زیرخدمت  ها
1 ارائه خدمات مشترکین منابع آب(13021446000) صدور، تمدید و اصلاح پروانه حفر و بهره برداری  منابع آب زیر زمینی
صدور، تمدید و اصلاح پروانه بهره برداری  منابع آب سطحی
2 ارائه خدمات مرتبط با  حفاری چاه (13022957000) صدور و تجدید پروانه صلاحیت شرکت های حفاری چاه 
صدور و تجدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه
3  پاسخگویی به استعلامات  صنعت آب کشور (13021448000) پاسخ به استعلام تعیین و تایید  میزان فرآورده‌های نفتی  ذینفعان صنعت آب 
پاسخ به استعلام  تعیین حریم کمی و کیفی منابع آبی
 پاسخ به استعلام  اعتبار و مندرجات پروانه بهره‌برداری از منابع آبی
پاسخ به استعلام  تامین منابع آب
پاسخ به استعلام  دستگاه‌های قضایی، نهادهای نظارتی، اجرائی و قانونگذار در حوزه صنعت آب کشور
پاسخ به استعلام   احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه‌ها
پاسخ به استعلام  بهره‌برداری از چاه‌های موضوع ماده 5 ق.ت.ع.آ
پاسخ به استعلام   تعیین وتایید میزان قدرت  موتور مجاز  بهره برداری از منابع آبی
4  ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی (13022125000) انعقاد قرارداد اجاره بستررودخانه‌ها و مجاری آبی
انعقاد قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر رودخانه برای بهره برداران مصالح
تایید برداشت مصالح رودخانه ای
5 ارائه آمارو اطلاعات  صنعت آب کشور _
6 پاسخگوئی به شکایات صنعت آب کشور  _
7 ارائه خدمات مرتبط با تاسیسات پساب  (13022958000) صدور مجوز احداث تاسیسات پساب صنعتی 
صدور پروانه بهره برداری از تاسیسات پساب صنعتی